Menu

Peepin' And Hidin'

You got me runnin', you got me hidin'
Run, hide, babe, any way you wanna let it roll
Yes, yes, yes, you got me doin' what you want me, baby, don't let go, no no no no

I'm goin' up, I'm goin' down
Up, down, down, up, any way you wanna let it roll
Yes, yes, yes, you got me doin' what you want me, baby, don't let go, no no no no

You got me runnin', you got me hidin'
Run, hide, babe, any way you wanna let it roll
Yes, yes, yes, you got me doin' what you want me, baby, don't let go, no no no no

I'm goin' up, I'm goin' down
Up, down, down, up, any way you wanna let it roll
Yes, yes, yes, you got me doin' what you want me, baby, don't let go, no no no no